Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstract of VKRT -Ledenvergadering en Themadag Kema - 1995     1995

Milieuzorg

De jaren negentig worden gekenmerkt door het verantwoordelijker omgaan met het milieu. Een bedrijf heeft zijn verantwoordelijkheid en neemt steeds vaker zelf het initiatief als het gaat om milieuzaken. Maar het probleem is:
Hoe oventuig je de omgeving van je goede bedoelingen?
Een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem is hierop het antwoord. Het is het groene visitekaartje dat de ondernemer afgeeft en toont aan dat de ondernemer de be

Hechting van rubber en kunststof op staal

Afhankelijk van de aard en temperatuur van het medium waartegen een staalconstructie van een procestechnische installatie beschermd moet worden, zijn hoogwaardige chemisch bestendige bekledingsmaterialen en coatings ontwikkeld.
In het verleden is vaak een verkeerde keus gemaakt, waardoor na een betrekkelijk korte bedrijfstijd de toegepaste deklaag faalde. Er worden bij KEMA Inspecties & Materialen selectietesten uitgevoerd om tot een verantwoorde keuze van bijvoorbeeld rubberdeklagen en coatings voor procestechnische installaties te komen. De constructiedelen van een installatie, die van een bekleding of coating worden voorzien, moeten aan de normen en/of in specificatie gestelde eisen voldoen. Het is voor het verkrijgen van een goede hechting tussen deklaag en staal noodzakelijk dat met een oppervlaktebehandeling van het staal de vereiste ruw- en reinheid wordt bereikt. Deze voorbehandeling en de applicatie van rubberdeklagen en coatings vinden onder de voorgeschreven klimatologische condities plaats. Voor en na de voorbehandeling, tijdens en na applicatie vinden inspecties plaats voor de noodzakelijke kwaliteitscontrole.
Het is belangrijk regelmatig de conditie van een coating of berubbering te beoordelen teneinde een ernstige schade aan de staalconstructie te voorkomen Er worden richtlijnen ontwikkeld om ontstane schades te repareren en bij het einde van de levensduur de installaties te herbekleden.

Milieu Centrum van de KEMA

In de presentatie van het KEMA Milieu Centrum wordt een overzicht gegeven van de verschillende milieuactiviteiten van KEMA. Onder meer zal worden ingegaan op het milieuonderzoek dat bij KEMA plaatsvindt, maar ook de adviserings- en consultancywerkzaamheden op dit gebied zullen aan de orde komen.
Onder meer zal aandacht worden besteed aan:
- mondiale problematiek (broeikaseffect, klimaatveranderingen) - afvalverwerking.

Procesintegratie

Bij toepassing van het programma SPIDER-KEMA worden de mogelijkheden van warmte-kracht koppeling, warmteterugwinning en de diverse typen warmtepompen, separaat of in combinatie met elkaar, voor meerdere deelprocessen tegelijk ge

Scheiden en recyclen van kunststoffen en composieten

Ingegaan wordt op onderzoeksprojecten, die bij KEMA lopen op het gebied van scheidingstechnieken voor kunststofafval en materiaalrecycling van enkele gedefinieerde kunststofstromen. Veel kunststofsoorten bezitten dichtheden, die via bij elkaar liggen. Hierdoor kunnen veel kunststofsoorten met de bestaande, dichtheid gebaseerde, technieken niet goed gescheiden worden. KEMA richt zich op alternatieve scheidingstechnieken als flotatie en tribo-elektrische scheiding, waarmee reeds goede resultaten zijn behaald.
In Europees verband wordt bij KEMA onderzoek gedaan naar materiaalrecycling van thermoplastische spuitgietbare composieten. Gekeken wordt naar zowel productieafval als afval van gebruikte producten. Een methode is ontwikkeld om de verouderingsstaat van gebruikte materialen te classificeren. Door toevoegingen tijdens compounderen vindt upgrading van het materiaal plaats. In nationaal verband wordt gewerkt aan een integrale aanpak van kabelafval. Verschillende technologische alternatieven voor recycling worden hiervoor vergeleken.

Toepassing van di

Di