Abstracts of the VKRT meetings of Plastic and Rubber sector      

  

To receive NewsMeeting

To unsubscribe NewsMeeting

 

  Meeting Abstracts: Select & Consult

Abstracts for "Safety"

Groeien op gebied van veiligheid

Bedrijven werken continu aan het behoud en verbeteren van hun veiligheidsprestaties. Denk bij ‘veiligheid’ niet alleen aan incidenten, maar ook aan leiderschap, de kwaliteit van het veiligheidsbeheerssysteem en de technische integriteit van installaties. Het is echter moeilijk om aan te geven ‘hoe veilig’ een bedrijf is en welke maatregelen effectief zijn om de veiligheid verder te verhogen. In deze presentatie zal worden verteld welke ontwikkelingen op dit moment in de Nederlandse industrie plaatsvinden en hoe bedrijven in één oogopslag inzicht kunnen krijgen in hun “Safety Maturity” en verder kunnen groeien.

  • Safety
  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014  

Invloed van techniek, cultuur en gedrag op gezond en veilig werken

Door Arboplaats is bij een zeventigtal bedrijven een onderzoek uitgevoerd naar aspecten binnen bedrijven die invloed hebben op het gezond en veilig werken van medewerkers. Om al deze facetten te inventariseren heeft Arboplaats een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is uitgezet bij ongeveer 2500 productiemedewerkers. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren, zoals directie, leidinggevenden en leden van de OR en met een steekproef van medewerkers. Parallel aan dit onderzoek onder medewerkers is een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd volgens een door Arboplaats ontwikkelde nieuwe systematiek. Door dit onderzoek is inzicht ontstaan welke specifieke factoren in een bedrijf het meeste bijdragen aan veilig en gezond werken. Hieruit blijkt dat met name de stijl van leiding geven een bijzonder grote invloed heeft op het veilig en gezond werken. Andere factoren die uit deze brancheanalyse naar voren komen zijn een positieve invloed door ervaren waardering voor medewerkers, de bevlogenheid van medewerkers, een als goed ervaren communicatie en grote betrokkenheid bij het bedrijf.

  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014  

Gevaarlijke Stoffen: een vooruitblik naar 2015

In een groot aantal bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven hebben te maken met een kritische blik vanuit hun omgeving, een versterkte handhaving en wijzigingen in nationale en internationale wet- en regelgeving. In 2015 gaat er veel wijzigen op het gebied van gevaarlijke stoffen waaronder de classificatie (EU-GHS (CLP)), de externe veiligheid (BRZO), de opslag (PGS15, PGS31) en het transport (ADR). Zo zal de EU-GHS, de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels voor het gebruik, definitief haar intrede doen. De PGS15 (de richtlijn waarin de regels zijn opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd) en het

  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014  

REACH

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot REACH. Welke stoffen staan op welke lijsten en welke consequenties heeft dit ? Hoe kan men uitvinden wat een goede alternatieve stof is? Welke verplichtingen heeft de gebruiker van stoffen/mengsel op het moment dat hij een extended Safety Data Sheet ontvangt? Daarnaast wordt er kort ingegaan op welke wijze Inspectie SZW te werk gaat en wordt het onderwerp Reach & Recycling kort aangestipt.

  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014  

Balanceren tussen bedrijven, overheid en brancheverenigingen

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken komt meer en meer bij bedrijven te liggen. De overheid bepaalt niet meer hoe de regels ingevuld moeten worden, maar bedrijven krijgen de vrijheid om dit zelf te doen. Brancheverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe weet je of de invulling voor de Inspectie SZW voldoende is? Er wordt een aantal goede praktijken gepresenteerd om te zien hoe we elkaar kunnen versterken.

  • Veiligheid en Milieu Wetgeving - 2014  

Nationaal en international transport van gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn nationaal en internationaal voorschriften afgesproken, die voortvloeien uit de modelvoorschriften van de United Nations.

Deze voorschriften hebben betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, binnenwater, zee en lucht.

 

In 1957 waren er 7 landen, waaronder Nederland, die besloten om een eenheid te vormen in het vervoer van gevaarlijke stoffen over land. Hierdoor werd het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen tussen deze landen vereenvoudigd. Deze overeenkomst, het ADR, heeft thans 48 aangesloten landen.

 

De voorschriften gaan over o.a. de indeling van gevaarlijke stoffen in groepen, die gevarenklassen worden genoemd. Vanuit de gevaarlijkheid van stoffen zijn er bepalingen die betrekking hebben op het verpakken; etiketteren; documenteren en het vervoer.

 

In de laatste decennia is er meer aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden van de bij het vervoer van gevaarlijke stoffen betrokkenen en zijn er steeds strengere opleidingsverplichtingen gekomen.

Sinds 2000 moeten bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen een interne- dan wel externe veiligheidsadviseur hebben.

Daarnaast dienen bedrijven die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht een erkenning hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

In deze presentatie zal globaal worden ingegaan op de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorschriften en antwoord worden gegeven op de gestelde vragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen via de diverse vervoermodaliteiten en de eisen voor opslag voor de gebruikers van gevaarlijke stoffen.

  • Safety
  • Wetgeving: Arbo/Milieu/REACH - 2017